လၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇတေႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 (ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ)

မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ SARS-CoV-2 ဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19။ မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈသေ ၽႄႈၸွတ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။ ပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်မၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈငၢႆးၵၼ်တင်း ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ထူၺ်ႈၸႂ် ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင် တီႈပၵ်းပိူင်သဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႇလူမ်း ၵူၼ်းႁဝ်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးယူလီႁူဝ်ၸႂ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႊၸပ်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ တေႃႉတႄႉမီးပိူင်ၾၢင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၸၢႆႇႁၢႆၵႂႃႇၶိုၼ်း ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢမ်ႇတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉContinue reading “လၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇတေႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 (ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ)”