လၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇတေႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 (ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ)

မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ SARS-CoV-2 ဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19

 • မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈသေ ၽႄႈၸွတ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။
 • ပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်မၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈငၢႆးၵၼ်တင်း ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ထူၺ်ႈၸႂ် ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
 • ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ
  • ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင် တီႈပၵ်းပိူင်သဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႇလူမ်း ၵူၼ်းႁဝ်း သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။
  • မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးယူလီႁူဝ်ၸႂ်
 • ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႊၸပ်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်
  • ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ တေႃႉတႄႉမီးပိူင်ၾၢင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၸၢႆႇႁၢႆၵႂႃႇၶိုၼ်း ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ
  • ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢမ်ႇတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ
  • ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ယင်ၸၢင်ႊတၢႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ
   • ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ တႂ်ႈၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ
    • ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ
    • ၵူၼ်းႁႅင်းဢူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႅင်းၸင်ႈၶၢမ်ႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇလီ
    • ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လႆႈထုၵ်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ
    • ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ
    • ၵူၼ်းၽၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်း
    • ၵူၼ်းၽၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႂႃႇယူတ်းယႃလႆႈ တီႈလီတီႈငၢမ်း
 • ပိူင်ၾၢင်ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႈဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ ​​တေၼႄပိူင်ၾၢင်မိူၼ် ပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ဝတ်း၊ ဢႆ၊ ၶီၸၢမ်၊ ​​ၶေႃးၸဵပ်း၊ ပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈဢၢႆႊသႅဝ်။
 • ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ ​​တေ​​ၸၢင်ႈ​​ၼေပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ် တင်းသဵင်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ​​သေဢၼ်ဢၼ်
 • ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19 ၼႆႉ ​​တေဢမ်ႇၼႄ ပိူင်ၾၢင် ဢမ်ႇလႆႈ ဢၢႆသႅဝ် ၵူႊ​​ၵေႃႉ
  • ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢၢႆသႅဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း ၸၢင်ႊႁူႉလႆႈ
  • ပေႃးၸပ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႈဝိတ်း -19 ယဝ်ႉ​​သေတႃႉ ​​တေၸၢင်ႊလႆႈ ဢၢႆသႅဝ်​​သေ ​​ဢမ်ႇၵႃႈ တေၸၢင်ႊၽႄၸွတ်ႇလႆႈထိုင် ၵူၼ်းတၢင်ႇ​​ၵေႃႉယူႇ

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းတေႃႇ 14 ဝၼ်းသေ တႃႇတင်ႈတူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး။

 • “ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်ႈတူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ် မႅင်းဝၢႆးရႅတ်ႈ တႄႇၶဝ်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ပိူင်ၾၢင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ
  • ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊၶႆႈၸၢင်ႊၼၢဝ်၊ ၸၢင်ႊၶႅၼ်းႁၢႆၶိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႊႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီး တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-
  • ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇယူႇၶေႃၶေႃ ၊ယူႇၵေႃႉလဵဝ်  ႁိုင် 14 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ
 • တီႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ၼႄပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  သွင်သၢမ်ဝၼ်း
 • တီႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ၼႄပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် 12 ဝၼ်း
 • ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼႄပိူင်ၾၢင်သင်သေဢိတ်း

ၵူၼ်းၵူႊ​​ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႃႈ မီးႁႅင်းၸင်ႈၶၢမ်ႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်း တႃႇ​​တေႃႇသူႈ မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ ႁိုဝ် ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19

 • ​​ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19 ယဝ်ႉ​​သေတႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇၼႄပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃး မီးႁႅင်းၸင်ႈၶၢမ်ႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်း
 • ​​မၼ်းတိုၼ်းတေၸၢင်ႊၽႄၸွတ်ႇလႆႈ တၢင်းပဵၼ် ​​တေႃႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇ​​ၵေႃႉယူ
 • ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း၊ ပီႊၼွင်ႉဢူၺ်း​​ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃဝၢႆးရႅတ်းသေ ပဵၼ်​​ၽေးၶဵၼ်ၼႆႉယူႇ
 • ၽူႈလႂ်ၽႂ်​​သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19 ​​သေ ယူတ်ႉယႃႇႁၢႆၶႅၼ်းၶိုၼ်းမႃး​​သေတႃႉ ၸၢင်ႊၸပ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈယူႇ
  • တီၸိူင်ႈမိူင်းမၢင်ႈတီၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19 ​​သေ ယူတ်ႉယႃႇႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ​​သေ ၶိုတ်ၸပ်းပဵၼ်ထႅင် ၼႆႉ မီးတင်းၼမ်
  • ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်မီး ႁႅင်းၸင်ႈၶၢမ်ႇတူဝ်ၶိင်းလီ

မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပႃးၵႂႃႇ ၼႂ်းၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးမႅင်းၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ပဵၼ်တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၽူင်ႉဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဢႆ မိူဝ်ႈၶီႇၸၢမ်ၼၼ်ႉ။

တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉ မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈသေ ၸၢင်ႊၽႅဝ်မႃးထိုင် တီႈၶူႈၼင်၊ သူပ်း ႄလႈမၢၵ်ႇတႃ ႁဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႅင်းၸပ်းတီႈႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

 • ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 2 မီႇတႃႇၼႆႉ တေၸၢင်ႊလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၼႆႉယူႇ
 • ပေႃးတေဢႆ ၶီႇၸၢမ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငွၵ်းသွၵ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူမ်းသေႁေႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် တေဢမ်ႇၽူင်ႉပိဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းလူမ်း ႁိမ်းႁွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
 • ၵူၼ်းၵူႊၵေႃႉ တေလႆႈသႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈပႆ တၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ
  • ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းၼႆႉ တေႁေႉၵင်ႈပၼ် တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် တေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးထိုင် သူပ်းႁဝ်း ၶူႈၼင်ႁဝ်း
   • ႁဝ်းတေၸၢင်ႊၸႂ်ႉ ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ဢဝ်ၽႅၼ်ႇယူဝ်းယူဝ်း ႄလႈ ၶူဝ်းၶွင် တၢင်ႇမဵဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်း
    • ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းၼႆႉ တေလႆႈမီး သၢမ်ၸၼ်ႉ ၸင်ႇတေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း-
     • ၸၼ်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ တေႁေႉလႆႈ တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႅဝ်မႃးထိုင် သူပ်းႁဝ်း ၶူႈၼင်ႁဝ်း
     • ၸၼ်ႉၽၢႆႇၼႂ်းတႄႉ တေႁေႉလႆႈ တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်တေလုၵ်ႉၼႂ်းသူပ်းႁဝ်း ၶူင်ႈၼင်ႁဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းလူမ်း
    • ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီး ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း ဢၼ်မီးသၢမ်ၸၼ်ႉ ၸင်ႇတေထိုင်တီႈ
     • ဢၼ်ႁဵတ်းလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း သွင်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ထွင်းဢွၼ်ႇသေ ဢဝ်ၸေႈၸဵတ်ႉ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ
    • ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း မီးၸၼ်ႉလဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈသင်၊ တွမ်ႇၼမ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊၸပ်းဝႆႉ တီႈၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႊၸိုမ်းၶဝ်ႈမႃးထိုင် တၢင်းၼႂ်းလႄႈ မႅင်းၸၢင်ႊၸပ်းယူႇယဝ်ႉ
 • မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼႆႉ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းတွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇသေ ပိဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းလူမ်း ႁိုင် 30 မီႉၼိတ်ႉ တေႃႇထိုင် 3 ၸူဝ်ႈမူင်း
 • မိူၼ်ၵၼ်တင်း တဝ်ႈသိတ်းၼႂ်းလူမ်း (ၸိူင်ႉၼင်ႇ၊ တဝ်ႈသိတ်းႁႂ်ႈလူမ်းသႅၼ်ႈသႂ်၊ ၼမ်ႉႁွမ်၊ ယႃႈသိတ်းယုင်း)၊ တွမ်ႇၼမ်ႉဢွၼ်ႇၽွင်ၼမ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် တေပိဝ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းလူမ်းသေ တေႃႉဢဝ် မႅင်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ ပိဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းလူမ်းယူႇယဝ်ႉ
  • ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်သႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ
  • တွမ်ႇၼမ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် တူၵ်းၵႂႃႇၼိူဝ်ပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်ပဵင်းဝႆႉၼၼ်ႉ
 • ​​ပေႃႈဝႃႈ မီးယူၼႂ်းႁွင်ႈတင်း ၵူၼ်းတၢင်​​ၵေႃႉၸိုင် ​​တေလႆႈသႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း ၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း
 • ယႃႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼမ်ၼမ် မီးၼႂ်းႁွင်ႈဢၼ်လဵဝ်​​သေ ​​တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ဝႆႉ
 • တေလႆႈမီး လူမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလီ တႃႇ​​​​တေ​​ႁေႉပၼ် တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်း​တေဢွၵ်ႇမႃႈမိူဝ်ႈဢႆ၊ မိူဝ်ႈၶီႈၸၢမ် ​​သေ ၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း

ၵူၼ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးတၢင်းယၢမ်ႈ ဢဝ်မိုဝ်း ယိပ်းၵမ်တိူဝ်ႉ ၶူႈၼင် ႄလႈ သူပ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း မိူဝ်ႈၶႆႈမိူဝ်ႈၼၢဝ်။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းမီး မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼႆၸိုင် တွမ်ႇၼမ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းပႃး မႅင်းၼၼ်ႉ တေၸပ်းၵႂႃႇၼိူဝ် မိုဝ်းႁဝ်း။

 • ၼႆႄလႈ မိုဝ်းဢၼ်ၸပ်းမႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ မႅင်းၽႄႈလူင်ၵႂႃႇ ၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ
  • သင်ႁဝ်းတိူဝ်ႉမိုဝ်း၊ တိူဝ်ႉၶူင်ႈၼင်၊ သူပ်း ႄလႈ မၢၵ်ႇတႃႁဝ်း ၼႆၸိုင် မႅင်းၸၢင်ႊၸပ်း
   • ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵွၼ်ႈသီ ႄလႈ ၼမ်ႉသေ ၵႆႉသုၵ်ႈသီမိုဝ်းလၢင်ႉမိုဝ်း၊ သုၵ်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈႁိုင် 20 သႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ
    • သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵွၼ်ႈသီ တင်း ၼမ်ႉၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢတ်ႈဢယႅတ်ႈပျၢၼ်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
 • သင်ဝႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းႁဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၶူႈၼင် ဢမ်ႇၼၼ် သူပ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇယိပ်းၺႃး တီႈပိုတ်ႇၾၵ်းတူ ႄလႈ တၢင်ႇတီႈ ၼႆၸိုင် မႅင်းၼႆႉ ၸၢင်ႊၸပ်းဝႆႉ တီႈၼၼ်ႉ
  • သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ မႃးယိပ်းၺႃး တီႈပိုတ်ႇၾၵ်းတူ လႄႈ တၢင်ႇတီႈ ၸိူဝ်းမီးမႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ တိူဝ်ႉယိပ်း ၶူင်ႈလင် သူပ်း မၢၵ်ႇတႃ ၼႆၸိုင် မႅင်းတေၸပ်း တီႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ
   • မႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸီးၶဝ်ႈလႆႈ တီႈၽိဝ်ၼင်ႁဝ်း
  • မႅင်းၼႆႉ ၶီးၸိုၼ်ႈမီးၸႂ်လႆႈ ႁိုင်လႆႈထိုင် သၢမ်ဝၼ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်သေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ၼၼ် ​​ႁိုင်​​သေၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ႉၵတ်းၼၼ်ႉ
   • ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉ ၵွၼ်ႈသီ တင်း ၼမ်ႉသေ ၵႆႉသုၵ်ႈမိုဝ်း တီႈဢေႇသုတ်း ႁိုင် 20 သႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ
    • သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵွၼ်ႈသီ တင်း ၼမ်ႉၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢတ်ႈဢယႅတ်ႈပျၢၼ်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
  • လူဝ်ႇလႆႈၶႃႈမႅင်းပႅတ်ႈ တီႈပိုတ်ႇၾၵ်းတူ လႄႈ ၼႃႈပဵင်း တၢင်ႇဢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ

ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ သင်ႁဝ်း ဢႆ ၶီႇၸၢမ် ၼႆၸိုင် တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းပႃးဝႆႉ မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼၼ်ႉ တေပိဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၼႂ်းလူမ်း တီႈဢေႇသုတ်း 30 မီႉၼိတ်ႉ တေႃႇထိုင် 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။

 • တွမ်ႇၼမ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတူၵ်းမႃးထိုင် တီႈၼႃႈပဵင်း
 • မႅင်းၼႆႉ ၸၢင်ႊယူႇလႆႈ ၼိူဝ်ၼႃႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်ထိုင်သၢမ်ဝၼ်း
  • သင်ဝႃႈ ႁဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၼႃႈပဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ တိူဝ်ႉထႅင်ႈ ၶူႈၼင် သူပ်း မၢၵ်ႇတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် မႅင်းၸၢင်ႊၸပ်း တီႈႁဝ်းယဝ်ႉ
  • ၼႆႄလႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉ ၵွၼ်ႈသီ တင်း ၼမ်ႉသေ ၵႆႉသုၵ်ႈမိုဝ်း တီႈဢေႇသုတ်း ႁိုင် 20 သႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ
   • သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵွၼ်ႈသီ တင်း ၼမ်ႉၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢတ်ႈဢယႅတ်ႈပျၢၼ်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
  • ႁဝ်းတေလႆႈ ၶႃႈမႅင်းပႅတ်ႈ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈပဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ

ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈတွင်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ-  

 • ​​တေလႆႈသႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း ၵူႊၶၢဝ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈပႆ တၢင်းၼွၵ်ႈ
 • တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵွၼ်ႈသီ လႈ ၼမ်ႉသေ ၵႆႉသုၵ်ႈသီမိုဝ်းလၢင်ႉမိုဝ်း
 • ပေႃးဝႃႈမီႈပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ် ႁိုင် ယူႇၸမ်တင်းၵူၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ ၸပ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19 ၸိုင် ​​တေလႆႈၸႅၵ်ႇယူႇႁင်း​​ၶေႃ​​ၶေႃ ယူ​​ၵေႃႉလဵဝ်
 • ထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႈဝိတ်း-19
 • ယူႇၵေႃႉလဵဝ်၊ ၸႅၵ်ႇယူႇတီႈႁိူၼ်းႁင်းၵွႆးၶေႃၶေႃ၊ ၸႅၵ်ႇယူႇႁင်းၵွႆးၶေႃၶေႃ တီႈပိူၼ်ႈၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ဢၼ်တေၽႄႈတိူၼ်းၸွတ်ႇၸႅတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ
 • ပေႃးႁဝ်းယူႇၵေႃႉလဵဝ်ၶေႃၶေႃ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼႆၸိုင် တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ တေၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢေႇၵႂႃႇတေႉတေႉယဝ်ႉ
 • ယူႇၵေႃႉလဵဝ်၊ ၸႅၵ်ႇယူႇႁင်းၵွႆးၶေႃၶေႃ၊ ယူႇႁၢင်ႇၵႆယၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်၊ ၼင်ႇၵႃႊပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ႁႂ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ တေၽႄႈၸပ်း ၵူၼ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢေႇၵႂႃႇတေႉတေႉယူႇယဝ်ႉ
 • မႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးတီႈၵႂႃႇလႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ!
 • မိူဝ်ႈမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ဝၢႆးရႅတ်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႊၵႂႃႇၸပ်း ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ယဝ်ႉ ၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႊၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ၊ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တေႁၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတွင်းၼႆႉၸမ်း- ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတေႃႇသူႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးမႅင်း ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

%d bloggers like this: