ភាសាខ្មែរ (Khmer)

[សំឡេងជាភាសាខ្មែរ Khmer audio]
ការពាក់ម៉ាស គឺជាទង្វើសាមគ្គីភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំល្

ការបង្ការ អំពីវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោក