ဗမာဘာသာစကား (Burmese)

ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော COVID-19 ကာကွယ်ရေး အခြေခံမူ

COVID-19 ကပ်ကြီးကို ကျော်လွန်ခြင်း -ဘေးကင်းလုံခြုံသော၊ အာမခံချက်ရှိသော၊ ရေရှည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် စည်းရုံးတည်ဆောက်ခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့တွင် IUF အာရှပစိဖိတ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်လျက်